Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Staj Hareketliliği

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ  Yuvarlatılmış Dikdörtgen: Erasmus+ KA107 için tıklayınız

                                      

Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder. 

Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. 

Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.

Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.

Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere asgari 2 ay azami 12 aydır. (Önlisans: Asgari 2 hafta olmak üzere 12 aya kadar olabilir.)

Faaliyetten yararlanabilmek için kayıtlı öğrenci olunması gerekmektedir. Mezuniyet sonrasında Üniversitemiz Senatosunun 27.01.2022 tarih ve 2022/41 sayılı kararı doğrultusunda 2022 yılından itibaren Erasmus Öğrenci Hareketliliği kapsamında mezuniyet sonrası staj faaliyeti uygulanmayacaktır.

Faaliyet Sürelerine Uyulmadığında Ne Olur? Staj Hareketliliği minimum faaliyet süresi : 2 aydır, belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyetiniz geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi ile desteklenerek faaliyet süreleriniz kesinleştirilir.

Staj asil liste öğrencilerinin tek form olan 'Learning Agreement for Traineeship' , Lisansüstü öğrencileri için Learning Agreement for Traineeship, Disiplinlerarası Lisansüstü öğrencileri için Learning Agreement for Traineeship ve tıp fakültesi öğrencileri için Learning Agreement for Traineeship belgelerini karşı taraftan imzalı ve mühürlü olarak teslim etmeleri gerekmektedir .

Ve Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya tamamlanacak şekilde değerlendirilecektir.
 
Örnek: LLP döneminde 5 ay öğrenim hareketliliği yapan bir Lisans öğrencisi 12 - 5 = 7 ay daha öğrenim ya da staj faaliyetini Lisans öğrenimi devam ettiği sürece ve mezuniyetinden itibaren 1 yıl süre içerisinde hibeli ve ya hibesiz olarak yapabilecektir.
 
Aynı öğrenci mezun olup lisansüstü eğitime başlarsa faaliyetlerden yeni bir 12 ay hibeli yararlanma hakkı kazanacaktır. 

Öğrencinin faaliyetten yararlanabilmesi için kalan süresinin staj hereketliliği yapabilmesi için minimum 2 ay olması gerekmektedir. 

Faaliyetten yararlanabileceğiniz en erken tarih (içerisinde bulunduğunuz akademik yılın) 1 Haziran 2017, faaliyetten en son yararlanıp dönmüş olmanız gereken tarih ise 31 Mayıs 2019’ dur.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

- bir kamu ya da özel sektöre ait küçük, ortak veya büyük ölçekli işletmeler

- yerel, bölgesel ya da ulusal kamu kurumları

- gönderen ülkenin yurtdışındaki büyükelçilikleri veya konsoloslukları

- ticaret odaları, esnaf-zanaatkâr birlikleri, borsalar ve sendika gibi iş dünyasına ait her türlü oluşum/birlik

- araştırma enstitüleri

- vakıflar

- okul/enstitü/eğitim merkezi (mesleki eğitim veya yetişkin eğitim dâhil olmak üzere okul öncesinden lise eğitimine kadar her türlü eğitim kurumu olabilir)

- kar amacı gütmeyen kurumlar, dernekler, STK’lar

- kariyer planlama, profesyonel danışmanlık ve bilgilendirme hizmeti sunan kurumlar

- yükseköğretim kurumları

Erasmus+ Staj Faaliyetinin uygun olmadığı kuruluşlar:

Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları (bk. https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en ) 

AB programlarını yürüten Ulusal Ajans vb. kuruluşlar

Staj programından yararlanacak öğrenciler Fakültemizin kurumlararası anlaşması bulunan Üniversitelerde veya yukarıda belirtilen esaslara uyan kurumlarda hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilirler. Eğer faaliyetin Üniversite dışında bir kurumda gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, gidilecek kurumun bulunması ve ilgili yazışmaların yapılması öğrencinin sorumluluğundadır.

Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?
Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesine sahip Yüksek Öğrenim Kurumları

Öğrenci Staj Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.( Yüksek Lisans ve Doktora Dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. 1. sınıftaki öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir.

Staj Hareketliliği Hibe Miktarları Nedir?

2021 Proje Dönemi Hibe Miktarları için tıklayınız


Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır.Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin OLS dönüş sınavını tamamlaması, Öğrenci Final Raporu(Online Nihai Rapor),Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.

Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler, planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.  

                                                HİBELERLE İLGİLİ OLARAK

1) İlk planlamada alınan hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.
2) Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.
3) Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.
4) Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.
5) Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

Not: Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri öğrenim/staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz. Yalnızca YTB burslusu öğrencilerin faaliyete katılımları halinde YTB burslarında kesinti söz konusu olup öğrenciler bu bilgi dahilinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe vererek hareketliliğe dahil olabilirler. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.01.2018 tarihli toplantısında uygun bulunan "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca burslandırılan YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılamayacağına, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.04.2018 tarihli toplantısında karar verilmiştir.

Not: YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılmaları Yükseköğretim Yürütme Kurulu 04.04.2018 tarihli kararı ile mümkün değildir.

STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE KRİTERLER

Staj Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

OMÜ örgün eğitim öğrencisi olmak (2. öğretim dahil)  (önlisans, lisans veya lisansüstü)

OMÜ' de hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak,

Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ay’ı hibeli ya da hibesiz geçmeyecek olmalı

Not: Transkript 4’ lük sistemde yer alan ortalamaların asgari not ortalaması şartını sağlayıp sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Erasmus Başarı Puanı Hesaplanırken:

Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının % 50’si ve yabancı dil puanının % 50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim ve ya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken , daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır. Yani,

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

                          * 1. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş

Ayrıca daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.


Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bir yabancı dil sınavı yapar. Eğer geçerli bir dil sınav sonuç belgeniz yok ise bu sınava girmek zorundasınız. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre yukarıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:

Ayrıca;

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:Bundan dolayı, Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvuru esnasında doldurulmuş ve karşı kurumdan onaylı alınan Learning Agreement for Traineeship belgesi ile başvurulması önemlidir.

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir. 

Dil Barajı var mı?

Erasmus Staj İçin Dil Barajı: 60 / 100

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve YÖK tarafından yapılan YÖKDİL sınavı birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS- e-YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları; KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL’in Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri ile KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL arasında aşağıdaki tabloda verilen eşdeğerlik geçerlidir.

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL

B1

60

B2

75

C1

95

C2

100

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL puanları aşağıda verilmiştir.

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL

CPE

CAE

TOEFL iBT

PTE Akademik

60

 

C

72

55

65

 

 

78

67

70

 

B

84

71

75

 

 

90-95

75-77

80

C

A

96-101

78-80

85

 

 

102-107

81-83

90

B

 

108-113

84-86

95

 

 

114-119

87-89

100

A

 

120-

90-

Referans:

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu26022016.pdf

Geçerli bir yabancı dil belgesi olmayanlar YDYO’ nun yapacağı yabancı dil sınavına girmek zorundadır.

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Tarafından Yapılan Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?

Detaylı bilgi için tıklayınız.

Sınavla ilgili örnek sorulara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, üniversitemiz aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaktadır.


 Başvurunuz


Öncelikle, Erasmus+ programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başta Erasmus Bröşürü olmak üzere sitemizde bulunan sayfaları ve de Erasmus Takvimini inceleyerek program hakkında genel bir fikir sahibi olmaları gerekmektedir.

Erasmus Takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde başvuru formunuzu çevrim içi (online) olarak http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden başvuru adımlarını takip ederek tamamlayabilirsiniz.

OMÜ Erasmus Staj Koordinatörü​​​
Doç. Dr. Gürkan A. K. GÜRDİL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
55200 Atakum Samsun
Tel: 0362-3121919/1255​
​e-posta: ggurdil@omu.edu.tr