Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Hibe İşlemleri

Hibe Sözleşmesi ERASMUS kapsamındaki sorumluluklarını belirten ve öğrenci ile kurum arasında imzalanan bir belge (sözleşme)dir. Hibe Sözleşmesi tarafımızdan düzenlenmektedir. Bunun için, Ziraat Bankasının yurtiçindeki herhangi bir şubesinden Avro Hesabınız, OLS sonucunuz, sigorta poliçeniz ve kabul mektubunuzun olması gerekmektedir.

Not: İsteyen öğrenciler kendileri de düzenleyip ofisimize teslim edebilir

Hibe Sözleşmesi İçin Lütfen Tıklayınız

Hibe sözleşmenizi doldururken dikkat etmeniz gerekenler !

Hibe Sözleşmenizi doldururken formatını hiçbir şekilde değiştirmeden ve ekleme - silme yapmadan ve bilgisayar ortamında (asla hiçbir bilgi elle doldurulmayacaktır) bilgilerinizi doldurunuz.

Sözleşmenizin ilk sayfasında yer alan ISCED-F Kodu için Unesco Codes listesini kullanınız.

MADDE 2 - YÜRÜRLÜĞE GİRİŞ VE HAREKETLİLİK SÜRESİ alanını doldururken 2.2 madde için lütfen onaylı LA for Traineeship belgenizde yer alan başlangıç ve bitiş tarihlerinizi yazınız.

MADDE 3 - MALİ DESTEK alanını doldururken 3.1 maddede istenen hibe hesaplamalarınızı yapabilmek için Hibe Hesaplama Aracını kullanınız.

2021 Proje Hibe tutarları için tıklayınız.

 

1.Ekonomik Açıdan İmkânları Kısıtlı Öğrencilere İlave Hibe
 
Öğrenim hareketliliği (SMS) için seçilen ekonomik açıdan imkânı kısıtlı öğrencilere Tabloda  belirtilen aylık hibe miktarlarına ek olarak öğrenim hareketliliği bütçesinden aylık 100 € ilave hibe ödenir. Bu destekten yararlanmak için öğrencinin kendisine, anne-babasına veya vasisine Belediyelerden, kamu kurum ve kuruluşlarından (Bakanlıklar, Sosyal Yardımlaşma ve  Dayanışma  Vakıfları,  Vakıflar  Genel  Müdürlüğü,  Kızılay,  AFAD  gibi kurumlardan Erasmus başvurusunu yaptığı esnada maddi destek aldığını kanıtlayan bir belge ibraz etmesi yeterlidir. 
 
2.Süre ve Hibe Hesaplamaları
 
Öğrencilerin faaliyet süreleri ve hibeleri, faaliyet başlamadan önce tahminî olarak hesaplanır. Faaliyet sona erdikten sonra gerçekleşen kesin süreler ve hibeler tekrar belirlenmelidir.
Faaliyete başlamadan önce yapılacak planlamada gidilecek kurumdaki akademik takvim, öğrencilerin kabul mektuplarında yer alan süreler, belgelere göre faaliyet süresi tahminî olarak belirlenir. Kesin faaliyet süresi, katılım sertifikasında bulunan faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre hesaplanır.
 
Öğrencilerin faaliyet süreleri kısmen veya tamamen hibelendirilir veya faaliyet tamamen hibesiz “sıfır hibeli” öğrenci olarak gerçekleştirilebilir. Faaliyet süresinin kısmen hibelendirilmesi halinde, hibe verilecek süre, öğrenim hareketliliği için ise 3 aydan, staj hareketliliği için 2 aydan kısa olamaz.
 
Öğrenciye verilecek hibe “Hareketlilik Aracı (MT+) kullanılarak hesaplanır.
 
Hareketlilik aracında başlangıç-bitiş tarihleri girilerek ve varsa kesinti süreleri çıkartılarak hesaplanan faaliyet süresinin, asgarî süreyi karşılaması gerekmektedir. Örneğin; öğrenim hareketliliğinde 2 ay 25 gün sürdüğü hesaplanan bir faaliyet, öğrencinin erken dönmesini zorunlu kılacak bir mücbir sebep yoksa asgarî faaliyet süresi şartına uygun olmadığı için kabul edilmez. Seçilmiş ve faaliyetlerine başlamış öğrencilerin faaliyetlerini uzatmaları durumunda, üniversitemizin bütçesinde yeterli hibe varsa, uzatılan faaliyet süresine hibe verilebilir. Azamî hibe miktarlarında artış yapılan öğrencilerle, azamî hibe miktarının artırıldığını gösteren ek hibe sözleşmeleri yapılır.
 
3.Öğrenciye Yapılacak Ödeme
 
Öğrencilerin ilk ödemeleri, standart öğrenci sözleşmesinde yer aldığı üzere, %70 oranında  tüm öğrenciler için aynı oranda uygulanacak ilk ödeme oranına göre  veya 2 taksitte yapılır.
Ödemeler Avro cinsinden yapılır. 
İlk ödemeler, sözleşmenin her iki tarafça da imzalanmasını izleyen 30 takvim günü içerisinde yapılır. Ancak ödemenin, varış teyidinin alınması üzerine yapılması gerekmektedir. Öğrencinin, üniversitemiz  tarafından belirlenen takvime göre varış teyidini zamanında sunmaması halinde, ön ödemenin geç yapılması istisnai olarak kabul edilebilir.
 
Öğrenciye, ilk ödeme olarak, öngörülen hibelendirme süresine göre hesap edilen toplam hibesinin belirlenen orandaki kısmı ödenir.
 
Faaliyet dönemi sonunda öğrencinin çevrimiçi AB anketini doldurması, mali desteğin geriye kalan kısmının ödenmesini talep etmesi olarak kabul edilir.
Her durumda, öğrenciye hibe sözleşmesinde belirtilen tutarı geçmemek şartıyla, azami olarak gerçekleştirdiği faaliyet süresi kadar hibe verilir. Öğrencinin öngörülen hibelendirme süresinden daha kısa süre ile faaliyet gerçekleştirmesi halinde, kesin faaliyet süresi için hesaplanandan daha fazla ilk ödeme yapılmışsa, fazla miktarın öğrenciden iadesi istenir.
 

Öğrencinin sözleşmesinde belirlenen azamî miktar, öğrenciye verilebilecek en yüksek tutara işaret etmektedir. Faaliyet süresinin öngörülenden daha kısa sürmesi halinde, öğrenciye yapılacak toplam ödeme azamî hibe miktarının altında kalır. Ancak faaliyetin öngörülenden daha uzun sürmesi ve verilecek hibenin sözleşmede belirtilen azami tutardan daha fazla olması söz konusu olduğunda, azamî hibe tutarındaki artış için, artışı ve gerekçesini içeren ek sözleşme düzenlenmelidir.

Faaliyetine başlamış ve ödemesi yapılmış öğrencinin faaliyet süresinin hibeli olarak uzatılması durumunda, azamî hibe miktarının artışına yönelik öğrenci ile imzalanan ek sözleşmeyi takiben, öğrenciye, yenilenen azamî hibe miktarının ilk ödeme oranına göre belirlenen miktara tamamlayacak ödemesi yapılır.

 
4.Ödemede Kesinti Yapılması
 
Ünüversitemiz, başarısız öğrencilerin hibelerinde kesinti yapabilir. 
 
Zorunlu OLS sınavını, gidiş öncesinde ve dönüşte almayan öğrencilere %5’ten fazla olmamak üzere kesinti yapılır. Katılımcı anketini doldurmayan öğrencilere toplam hibenin %20’si tutarında kesinti yapılır. 
 
Öğrencilerin faaliyet süreleri, öğrenim anlaşmasında veya belgenin ayrıca düzenlenmiş olması halinde katılım belgelerinde belirtilen faaliyet başlangıç-bitiş tarihlerine göre belirlenir. Ancak, belge üzerindeki faaliyet başlangıç-bitiş tarihinin gerçek tarihleri içermediğinin veya öğrencinin resmî tatil günleri hariç, yani normal şartlarda öğrenim veya stajın devam etmesi gereken tarihlerde misafir olduğu kurumdan (şehirden / ülkeden) ayrıldığının açıkça bilindiği durumlarda ek araştırma yapılmasına gerek görülmüş ve öğrencinin aralıksız olarak 7 (yedi) takvim gününden (hafta sonu dâhil) fazla süre ile misafir olunan kurumdan ayrıldığı tespit edilmişse, söz konusu ayrı kalınan toplam gün sayısı için hibe ödemesi yapılmaz. Daha önce ödeme yapılmışsa, ödemenin iadesi talep edilir.
 
Hareketliliğe katılımı kanıtlayan belgelerin (katılım sertifikası veya bunun yerine geçebilecek dönüş sonrası transkript (ToR) teslim edilmemesi durumunda hareketlilik geçersiz sayılır ve öğrenciye hibe ödenmez; başlangıçta ödenen hibe tahsil edilir.
 
Tüm kesintiler, gerçekleştirilen faaliyet günü sayısı üzerinden yapılır,
 
5-Faaliyet sona erdikten sonra tamamlanan belgeler:
 
Misafir olunan kurum tarafından öğrenciye verilen, öğrencinin faaliyet başlangıç ve bitiş günlerini göstermek üzere Öğrenim Anlaşmasının “faaliyet sonrası” bölümünün doldurulması ve karşı kurum tarafından onaylanması. Faaliyet tarihlerini gösteren ayrı bir belge düzenlenmesi ve karşı kurum tarafından onaylanmış olması halinde bu belgeler de kabul edilir.
 
Katılım Sertifikası
Öğrencinin faaliyete ilişkin başarı durumunu gösteren belge;
Öğrenim hareketliliği için: Yurtdışındaki eğitim dönemine ilişkin not çizelgesi (transkript, Transcipt of Records:(ToR)),
Staj hareketliliği için: Staj faaliyetindeki başarı değerlendirmesini gösteren Staj Anlaşmasının “Evaluation of the Trainee” bölümü,
Öğrenci Anketi: Hareketlilik Aracı kullanılarak öğrencilerden çevrimiçi AB anketini (EU Survey) doldurmaları istenir. Faaliyetleri tamamlanan öğrencilerin anketi doldurması gerekmektedir
Çevrimiçi dil sınavı: Faaliyetlerini tamamlayan öğrencilerin OLS sistemi üzerinden dil sınavlarına girmeleri gerekmektedir. 
Özel durumlara ilişkin açıklayıcı ve kanıtlayıcı belgeler (hibede kesinti yapılması, mücbir sebeple erken dönülmesi vb. durumların gerekçelerini gösteren belgeler),
Öğrenci döndükten sonra derslerin yükseköğretim kurumları tarafından tanındığını gösteren nihai transkripti ve/veya varsa Diploma Eki örneği.
Hareketlilik dönemini tamamlayan öğrencilerin döndükten sonra teslim etmeleri gereken belgeleri tamamlamaları gerekmektedir. Belgeleri tamamlamayan öğrencilere yönelik yaptırımlar Madde 3’de belirtilmiştir. Ünüversitemiz öğrencilerin eksik veya hatalı evrakının tamamlanması/düzeltilmesi için uygun bir tarih belirler. Merkeze sunulacak nihai raporda yer alan öğrenci bilgilerinde 30 günlük nihai rapor sonucuna itiraz süresinden sonra yapılan herhangi bir değişiklik talebi kabul edilmeyecektir.