Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

risk değerlendirme standartları

 

Planlama ve Programlama

Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi

Uluslararası ortak hedefler bağlamında aşağıdaki belirtilen maddeler, Erasmus Kurum Koordinatörlüğü tarafından benimsenmektedir ve Üniversite Stratejik Planında yer alan stratejik amaçlarla esas alınarak oluşturulmuştur.

Stratejik Amaç : Uluslararasılaşmayı Geliştirme

Hedef 1 : Öğrenci ve personelin uluslararası deneyimini yükseltmek

Birim Hedefi 1: Değişim  programları ile giden öğrenci sayısının artırılması

Eylem: 1.Tüm programlardan her yıl en az bir öğrencinin yararlanması

Eylem 2. Değişim yapılacak ülke sayısının artırılması

Risk 1:Öğrencilerin İngilizce seviyelerindeki yetersizlik

Risk 2:Üniversiteye Türkiye  Ulusal Ajansı tarafından  tahsis edilen hibe miktarındaki değişiklikler.

Birim Hedefi 2: Mevcut anlaşmalarımız ve olası anlaşmalarımız çerçevesinde hareketlilik ve proje çalışmalarının artırılması.

Eylem 1: ERASMUS +  değişim protokolleri kapsamında anlaşma yapılan üniversitelerin sayısının artırılması.

Eylem 2:Projelerin ve ilişkilerin geliştirilmesi için yurt dışı üniversite / kurum ziyaretlerinin artırılması.

Risk 1:Avrupa Birliği dışında kalan ülkelerle işbirliği için üniversitelere ayrılan hibe miktarının az olması.

Risk 2 :Proje gerçekleştirilmesine yönelik hibe yetersizliğinden kaynaklanan kısıtlılık.

Birim Hedefi 3: Erasmus +  programları aracılığıyla  öğretim üyelerinin karşılıklı etkileşimini ve katkılarını sağlamak ve düzenli hale getirmek.

Eylem: 1.Değişim programları  ile yurt dışına giden öğrenci ve personel sayısını her yıl % 20 artırmak .

Risk 1: Üniversiteye değişim programları için ayrılan hibe miktarının hedeflerle uyuşmaması.

Risk 2: Personelin dil düzeylerinin programlara katılım için düşük olması.

Risk 3 :Akademik personel ve idari personelin değişim programlarına yeterli ilgisinin olmaması.

Birim Hedefi 4 Uluslararası tanınırlığı artırmak.

Uluslararası değişim programlarını standartlaştırmak ve değişime katılan öğrenci/akademisyen sayısını artırmak.

Eylem 1: Dışarıdan gelecek öğrencilere konaklama ve temel masraflar konusunda destek olmak

Eylem 2: Ders içeriklerini ERASMUS + kapsamındaki üniversitelerle eşdeğer kılmak

Eylem 3: Uluslararası haftalara katılmak  ve belirli aralıklarla uluslararası haftalar düzenlemek.

Eylem 4:Yurt dışı eğitim fuarlarına katılım göstermek.                                               

Risk 1:Organizasyonlara katılım ücretlerinin pahalılığı.

Risk 2:Organizasyonlar gerçekleştirmek için mevcut fiziki imkanların yetersiz oluşu.

Birim Hedefi 5:Öğrencilerin, öğretim elemanlarının, mezunların dolaşımını/hareketliliğini özendirmek, kolaylaştırmak, kalitesini artırmak.

Eylem 1: Öğrenciler kariyer geliştirme, Erasmus +, programı kapsamında  öğrenci değişimi, üniversite içi disiplinler arası programlar, konferans ve panellere katılım konusunda özendirilecektir.

Risk 1: Mezun olan öğrencilerin üniversite ile bağlarını koparması.

Risk 2: Öğrenci, öğretim elemanı ve Üniversite arasındaki iletişim ağının zayıf olması.

Birim Hedefi 6: Gelen öğrenci sayısının artırılması için gerekli alt yapının hazırlanması

Eylem 1: Üniversitenin tanınırlığını artırmak

Eylem 2 :Konaklama imkanlarının artırılması

Risk 1:Ders kataloğunda yer alan ve İngilizce olarak verilebilecek derslerin az olması.

Risk 2:Akademik personelin dil yetersizliği.

Risk 3:Yurt dışından gelen öğrencilerin daha çok büyük şehirlere yönelmesi.

Stratejik amaç 7 :Erasmus +, değişim programları  kapsamında bilimsel ve akademik faaliyetlerin sayısını artırmak.

Eylem 1: Öğretim elemanı değişimi kapsamında yeni anlaşmalar imzalamak.

Risk 1 : Yurt  dışındaki üniversitelerin anlaşma kontenjanlarının dolması.

Risk 2 : Anlaşma düşünülen üniversitelerle birebir ilişkilerin zayıf oluşu.

Stratejik Amaç 8: Yurt içi ve yurt dışı akademik ilişkileri sürdürmek ve geliştirmek.

Eylem 1: Mevcut bağlantıları korumak

Diğer Eylemler :

1. Öğrencilerimizin anlaşmalarımız çerçevesinde belirli sürelerle yurt dışında öğrenim görmelerini teşvik etmek

2. Öğretim üyelerinin anlaşmalarımız çerçevesinde yurt dışına gitmelerini teşvik etmek

3. Yurt dışından anlaşmalarımız çerçevesinde öğrenci ve öğretim üyesi gelmesini teşvik etmek

Risk 1:Öğrencilerin programlardan faydalanmak için maddi imkanlarının yetersizliği.

Risk 2: Vize almada yaşanan sorunlar.

Stratejik Amaç 10: Değişim Programları kapsamında öğrencilerin kariyer planlamalarına destek vermeyi sürdürmek ve geliştirmek

 Eylemler:

1.İsteğe bağlı ve zorunlu staj uygulamasına katılan Fakülte öğrencilerinin oranını yükseltmek

2.Öğrencilere staj yeri imkanı yaratmak

3.Öğrencilerin staj yapabilecekleri yerler bulmak için Avrupa'daki anlaşmalı üniversiteler, ticaret ve sanayi odalarının ağlarıyla birlikte  sponsor bağlantılarını  kullanmak.

Risk 1: İşletmelerle olan  bağlantıların yetersiz oluşu.

Risk 2: KPSS,ALES  ve bütünleme sınavları gibi bunlara benzer sınavların öğrencileri staj yapacakları dönem ile aynı zamana denk gelmesi.

Stratejik Amaç 11: Ondokuz Mayıs  Üniversitesi’nin tüm çalışanları, öğrencileri ve eğitim–öğretim ve araştırma faaliyetleri ile birlikte “uluslararası düzeyde tanınır üniversite” oluşumuna ve sürdürülmesine katkı vermek.

Eylem 1: Tanınırlığı sağlamak için Üniversitenin ilgili diğer birimleriyle eş zamanlı çalışmaların yürütülmesi.

Risk 1: Fiziki kaynakların ve insan gücünün hedefi gerçekleştirmeye yetmemesi.

Stratejik Amaç 12: Üniversitenin uluslararasılaştırılması.

Eylem 1:Uluslararası toplantılar; Uluslararası katılımlı , konferans ve toplantıların düzenlenmesi teşvik edilecektir.

Stratejik Amaç 13 : İngilizce Web Sitesinin oluşturulması.

Eylem 1: Eğitim faaliyetleri ve bilimsel faaliyetler için uluslararası çekim alanı yaratmak, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde eğitim görmek isteyen yabancı öğrencileri bilgilendirerek Üniversitemizi tanıtmak, yabancı öğrenci sayısını artırmak ve uluslararası alanda Üniversitemizin tanıtımını etkili olarak sağlamak maksadıyla web sitesinin uluslararası standartlarda düzenlenerek İngilizce olarak yayınlanması hedeflenmektedir.

Eylem 1: Web sitesi ile ilgili olarak var olan çalışmaların sürdürülmesi,  güncellenmesi ve sürekli bir bilgi akışının sağlanması.

Risk 1:Bilişim elemanlarının ve teknik desteğin yetersiz olması.

Stratejik Amaç 14 :Gelen öğrenciler için staj potansiyeli olan yerlerin belirlenmesi .

Eylem 1:Üniversitemiz Fakülte / Enstitü laboratuvarları ,Hastaneleri, Klinikleri, Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Bşk. ve bağlı birimlere, tesislere yönlendirme; üniversite içinde karşılanamayan talebin farklı paydaşlara yönlendirilmesi

Eylem 2 : Öğrenciye  desteklerin sağlanması (konaklama olanağı gibi)

Risk 1:Bu amaca destek veren kurum ya da kişilerin sayısının yetersiz oluşu ve isteksizliği.

Stratejik Amaç 15: Erasmus Fakülte ve bölüm koordinatörlerin görevleri ve çalışmalarının değerlendirilmesi

Eylem l: Bölümler itibari ile programdan yaralanmadaki farklılık gidermek amacıyla; her bir bölüm program kontenjanı ve yaralanma durumları da gözetilerek etkinliği ölçen istatistiklerin yapılması

Eylem 2: Koordinatörlere periyodik zamanlarda bilgilendirme toplantıları yapılması

Eylem 3: İstatistiki bilgilere göre koordinatörler için performanslarına göre teşvik/ödül uygulama kriterleri belirlenmesi

Risk 1: Öğrencilerin dil barajını aşamamaları nedeni ile  kontenjanların boş kalması,

Risk 2: Bazı bölümlerin yeterli kontenjanı olmaması nedeni ile öğrenci gönderilememesi

Risk 3: Anlaşma sayılarının yeterli olmaması

Stratejik Amaç 16: Yararlanıcılara yapılacak hibe ödemelerine ilişkin esasların belirlenmesi

Eylem 1: Ulusal Ajans tarafından yapılan kaynak aktarımının zaman ve tutarları dikkate alınarak bu durumun oryantasyon programlarında duyurulması. (İlk aktarım  % 60 oranında gelmektedir.)

Eylem 2: Ulusal Ajanstan yapılan kaynak aktarımı oranlarına göre öğrencilere hibe ödeme esaslarının belirlenip uygulanması  İlk aktarım  %70 oranında uygulanmaktadır.)

Risk 1: Ulusal Ajans tarafından kaynak aktarım zamanları her yıl değişmektedir. Bu nedenle öğrencilere hibe ödemelerinde gecikmeler olabilmektedir.

Stratejik Amaç 17: Hibe Tutarlarının harcanması,takibi, muhasebeleştirilmesi ve raporlanması

Eylem 1: Hibe ödeme esaslarında ‘’Ondokuz Mayıs Üniversitesi Avrupa Birliği ve Uluslararası Kuruluşların Kaynaklarından Proje Karşılığı Aktarılan Hibe Tutarlarının Harcanması ve Muhasebeleştirilmesi İşlem Yönergesi ‘’ uygulanmaktadır.

Eylem 2: Uygulama esaslarına göre Strateji Ödeme talimatları ekinde hibe sözleşmeleri (hesaplama aracı ile hesaplanan tutarlara göre ) tutarlarına göre ödemeler gerçekleştirilmektedir.

Eylem 3: KD (Kurumsal Destek) harcamalarında ise yine söz konusu yönergeye göre uygulanmakta olup, arta kalan KD bütçesi daha sonraki  proje dönemleri  için planlamalar dahilinde bütçe hesaplarında değerlendirilmektedir. 

Eylem 4: Proje Bitiminde Ulusal Ajansa ve Rekörlüğe raporlamalar  yapılmaktadır.

Risk 1: Yararlanıcıya ödenen hibe ödemelerinde iki dönem gidip ilk dönem sonrası geri dönen (vazgeçen, ailevi ,mücbir sebep vs.) öğrencilerden doğan iadeler

Risk 2: Yabancı uyruklu öğrencilerin gidip geri dönmemesinden kaynaklanan (Varış belgesi, taahhüt vb önleyici belgelere rağmen) hibelerinden doğan iadeler