Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Öğrenim Hareketliliği

Yükseköğretim Öğrenci Öğrenme Hareketliliği                                             

Erasmus+ KA171 için tıklayınız

                                                                     

Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Ana Eylemi (Key Action 1, KA1) altında yer alan bu faaliyet ile yükseköğretim öğrencilerinin yeterliliklerinin geliştirilmesi ve bu kişilere yurt dışında mesleki gelişim fırsatları sunulması hedeflenmektedir. Bu kapsamda, yükseköğrenimine devam eden kişilerin yurtdışı eğitim fırsatlarını arttırmaya, eğitim-öğretimden iş hayatına geçiş yapabilmeleri için ihtiyaç duydukları becerileri kazandırmaya yönelik olarak aşağıdaki faaliyetler desteklenmektedir:

Öğrenci Hareketliliği: Üniversite öğrencilerinin yurtdışında bir yükseköğretim kurumunda öğrenim görmeleri veya yurtdışında bir şirkette veya herhangi bir kurum/kuruluşta staj yapmaları

Uygun Katılımcılar Kimlerdir ?

Bu faaliyetin yararlanıcıları yükseköğretim kurumlarının öğrenci ve personelidir.  Ancak, başvuru, yükseköğretim kurumu ya da ulusal yükseköğretim hareketlilik konsorsiyumu koordinatörü tarafından yapılmalıdır. Bireysel başvuru kabul edilmemektedir.

Uygun Kuruluşlar Hangileridir?

Yükseköğretim kurumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, “Yükseköğretim İçin Erasmus Beyannamesi” (Erasmus Charter for Higher Education- ECHE) sahibi yükseköğretim kurumu olmak gerekmektedir.
Ulusal Hareketlilik Konsorsiyumu olarak başvurabilmek için; Program ülkesinde yerleşik olup, Yükseköğretim Hareketliliği Konsorsiyum Belgesi sahibi koordinatör kuruluş olmak gerekmektedir. Geçerli bir Hareketlilik Konsorsiyumu Belgesi bulunmayan kuruluşlar bir hareketlilik projesi hibesine başvururken aynı anda söz konusu belge için de başvurabilirler.
Yükseköğretim öğrenci ve personelinin hareketlilik faaliyeti, her ikisi de Program Ülkelerinde yerleşik en az bir gönderen ve en az bir ev sahibi kuruluş içermelidir.
Faaliyet türüne göre;

Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; hem gönderen hem de ev sahibi kuruluşlar ECHE sahibi yükseköğretim kurumu olmalıdır.

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; gönderen kuruluş ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumu olmalıdır. Ev sahibi kuruluş ise işgücü piyasasında yada eğitim alanında faaliyet gösteren kamu ya da özel kuruluş olabilir.

Katılımcı Kuruluşların Görevleri Nelerdir?

Hareketlilik projesinde yer alan katılımcı kuruluşlar şu rol ve görevleri üstlenirler:

Gönderen kuruluş: Öğrenci ve personelin seçimi ve yurt dışına gönderilmesinden sorumludur. Bu görev hibe ödemeleri, hareketlilik dönemine hazırlık, izleme ve tanımayı da içermektedir.

Ev sahibi kuruluş: Yurt dışından gelen öğrenci/personeli kabul etmek, onlara eğitim/staj veya faaliyet programı önermekle yükümlüdür.

Faaliyet Süreleri Ne Kadardır?

Faaliyetin süresi faaliyet türüne göre değişmektedir:

Eğitime yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay

Staja yönelik öğrenci hareketliliğinde; 2 ila 12 ay

Faaliyet Sürelerine Uyulmadığında Ne Olur?

Faaliyetlerin asgari süresi olan ,

Öğrenim Hareketliliği minimum faaliyet süresi : 2 ay

Staj Hareketliliği minimum faaliyet süresi : 2 ay

Belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyetiniz geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi  ile desteklenerek faaliyet süreleriniz kesinleştirilir.

Başvuru Nereye Yapılır?

Yükseköğretim kurumlarının öğrencileri başvurularını kendi kurumlarına yaparlar. 


Öğrenim Hareketliliği Hibe Miktarları Nedir?

2021 Proje Dönemi Hibe Miktarları için tıklayınız

Not: Hareketlilik faaliyetine katılan öğrencilerin yurtdışında faaliyetlerini gerçekleştirdikleri süre zarfında, halihazırda aldıkları yükseköğretim bursları ve kredileri öğrenim/staj faaliyeti sırasında sonlandırılamaz, kesintiye uğratılamaz ve azaltılamaz. Yalnızca YTB burslusu öğrencilerin faaliyete katılımları halinde YTB burslarında kesinti söz konusu olup öğrenciler bu bilgi dahilinde Erasmus Kurum Koordinatörlüğüne dilekçe vererek hareketliliğe dahil olabilirler. Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 31.01.2018 tarihli toplantısında uygun bulunan "Yükseköğretim Kurulu Tarafından Yurtdışından Gelecek Yabancı Uyruklu Öğrencilere Sağlanacak Desteklere İlişkin Usul ve Esaslar" uyarınca burslandırılan YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılamayacağına, Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 04.04.2018 tarihli toplantısında karar verilmiştir.
Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır. Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu(Online Nihai Rapor), Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
  
Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler, planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir. 
 
 HİBELERLE İLGİLİ OLARAK

1) İlk planlamada alınan hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.
2) Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.
3) Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.
4) Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.
5) Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.
6) Gidilen kurumda herhangi bir öğrenim ücreti (harç, kayıt, sınav, kütüphane vb.) ödenmeyecek buna karşın Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde yükümlü olunan harç gibi ödemeleri yerine getirme zorunluluğu vardır. Öğrencinin almakta olduğu diğer burslar (devlet bursları, üniversiteden alınan başarı bursları, vs.) değişim süresince devam edecektir.

Not: YÖK Burslusu yabancı uyruklu öğrencilerin, Türkiye'deki eğitimleri esnasında başka bir akademik değişim programına (Mevlana, Erasmus+, vb.) katılmaları Yükseköğretim Yürütme Kurulu 04.04.2018 tarihli kararı ile mümkün değildir.
 
Akademik Durum, Ders Kaydı ve Akademik Ücretler :

 Öğrencinin üniversitemizde alması gereken derslere karşılık, gideceği kurumda eşdeğer gelen dersler belirlenir ve alınan derslerin tanınırlığı öğrenci, öğrencinin kendi kurumu ve gideceği kurum arasında değişim dönemi öncesinde imzalanan Öğrenim Anlaşması (Learning Agreement) , Lisansüstü öğrenciler için Learning Agreement, Disiplinlerarası Lisasnüstü öğrenciler için Learning Agreement ile kayıt ve güvence altına alınır. Ders isimlerinin ve içeriklerinin bire bir aynı olması beklenmez, ders içeriklerinin yüksek düzeyde benzeşmesi yeterlidir. Kurumların yetkilileri ve gidecek öğrenci tarafından atılması gereken imzaların tamamlanmış olduğu bir Öğrenim Anlaşmasında yer alan derslerin tanınacağı üniversitemizin Erasmus Üniversite Beyannamesi başvurusu sırasında taahhüt edilmiştir.
Ders seçimi yapılırken 1 dönem için 30, 1 yıl için 60 AKTS kredisi hedeflenmelidir. 
 Erasmus öğrencileri üniversitemize kayıtlarını yaptırırlar, yurt dışında geçirecekleri süre için öğrencilerin kayıt dondurması söz konusu değildir. Öğrencilerin kayıt ve harç ücretleri sadece üniversitemize yatırılır, gidilecek kuruma herhangi bir kayıt veya harç ücreti ödenmez. Ancak gidilecek kurum, kendi öğrencilerinden talep ettiği kayıt ve harç ücreti harici küçük meblağlı ödemeleri Erasmus öğrencilerinden de talep edebilir. Bu çeşit ödemelere örnek spor tesisleri abonelik ücreti, ulaşım ücreti ve gezi ücreti olabilir.
Öğrencinin halihazırda aldıkları ulusal burslar, yurt dışında öğrenimi sırasında ne sonlandırılabilir, ne kesintiye uğratılabilir ne de azaltılabilir. Ayrıca öğrencinin aldığı ulusal burslar Erasmus hibesinden yararlanma hakkına sınırlama getiremez.

 
ÖĞRENİM HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE KRİTERLER 

 

Öğrenim Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

OMÜ örgün eğitim öğrencisi olmak (2. öğretim dahil)  (önlisans, lisans veya lisansüstü)

OMÜ' de hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak,

Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)

Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)

Öğrenim hareketliliği için yeterli sayıda AKTS kredi yüklü olması (Bir dönem için 30 AKTS)

Mevcut öğrenim kademesi içerisinde daha önce faaliyetten yararlanmışsa, yeni faaliyetle beraber toplam süre 12 ay’ı hibeli ya da hibesiz geçmeyecek olmalı (Öğrencinin faaliyetten yararlanabilmesi için kalan süresinin öğrenim hareketliliği yapabilmesi için minimum 3 ay olması gerekmektedir. Fakat karşı kurumun öğrenim hareketliliği minimum süresi için süresinin yeterli olması gerekir. Örneğin bir dönemi 4,5 ay olan bir kuruma yerleşecekse en az 4.5 ay hakkı bulunması gerekmektedir.)

Not1: Transkript 4’ lük sistemde yer alan ortalamaların asgari not ortalaması şartını sağlayıp sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir. 

Not2: Lisansüstü öğrencileri ve Tıp Fakültesi öğrencilerinin öğrenim hareketliliğine katılabilmeleri için anlaşmalı olduğumuz kurumlara gitmeleri ve bir dönem için 30 AKTS ders yükü almaları gerekmektedir. 

Lisansüstü öğrencileri Erasmus öğrenim hareketliliklerini aşağıda şartlardan birini yerine getirerek yapabilirler.

1. 30 ECTS’lik (öğrencinin tez yazmasına katkı sağlayacak “Academic Writing”, “Quantitative and Qualitative research” gibi) ders almaları veya

2. Tez çalışması için karşı kurumdan kendi imkanlarıyla tez danışmanlığı yapabilecek bir danışman bulup, bu şekilde kabul edildiğine dair bir kabul e-mail alınması ve Erasmus Kurum Koordinatörlüğümüze iletilmesi

Erasmus Başarı Puanı Hesaplanırken:

Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının % 50’si ve yabancı dil puanının % 50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.

Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim ve ya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken , daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır. Yani,


 

Ölçüt Ağırlıklı Puan
Akademik başarı düzeyi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Dil seviyesi %50 (toplam 100 puan üzerinden)
Şehit ve gazi çocuklarına +15 puan
Engelli öğrencilere (engelliliğin belgelenmesi kaydıyla) +10 puan
2828 Sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu ile 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu Kapsamında haklarında korunma, bakım veya barınma kararı alınmış öğrencilere +10 puan
Kendileri veya 1. derece yakınları AFAD’dan afetzede yardımı alanlar +10 puan
Başvuru esnasında staj yeri kabul mektubu sunma + 10 puan
Dijital becerileri geliştirmeye yönelik stajlar (DOTs) önceliklendirilir +5 puan
Daha önce yararlanma (hibeli veya hibesiz) -10 puan
Vatandaşı olunan ülkede hareketliliğe katılma -10 puan
Hareketliliğe seçildiği halde süresinde feragat bildiriminde bulunmaksızın hareketliliğe katılmama -10 puan
İki hareketlilik türüne birden aynı anda başvurma (öğrencinin tercih ettiği hareketlilik türüne azaltma uygulanır) -10 puan
Hareketliliğe seçilen öğrenciler için: Yükseköğretim kurumu tarafından hareketlilikle ilgili olarak düzenlenen toplantılara/eğitimlere mazeretsiz katılmama (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan
Dil sınavına gireceğini beyan edip mazeretsiz girmeme (öğrencinin Erasmus’a tekrar başvurması halinde uygulanır) -5 puan

                           * 1. Derece akrabalar: anne, baba, çocuklar, eş

Ayrıca daha önce hareketlilikten faydalanmayan bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, “-10 puan” eksiltmenin hangi faaliyette uygulanacağı öğrencinin tercihine bırakılır. Daha önce hareketlilikten faydalanmış bir öğrencinin hem öğrenim, hem staj faaliyetine aynı zamanda başvurması durumunda, daha önce faydalandığı hareketlilik türünden “-20” puan, başvurduğu ikinci hareketlilik türünden ise “-10” puan eksiltme uygulanır.

Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bir yabancı dil sınavı yapar. Eğer geçerli bir dil sınav sonuç belgeniz yok ise bu sınava girmek zorundasınız. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre yukarıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:

Dil Barajı var mı?
 
Erasmus için Yabancı Dil . . .
 
Erasmus Öğrenim için :
 
Her Erasmus anlaşmamız bulunan üniversitenin bir dil barajı vardır. O baraj, Avrupa Ortak Dil Çerçevesi Seviyelerinden ya B1 veya B2 olarak değişmektedir. Bu dil seviyelerin eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir.

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS), Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS/e-YDS) ve YÖK tarafından yapılan YÖKDİL sınavı birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir.

Uluslararası Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

Herhangi bir uluslararası yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS, YDS- e-YDS ve YÖKDİL’e eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmi dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları; KPDS, ÜDS, YDS, e-YDS ve YÖKDİL ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.

KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL’in Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri ile KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL arasında aşağıdaki tabloda verilen eşdeğerlik geçerlidir.

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyeleri

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL

B1

60

B2

75

C1

95

C2

100

 

Avrupa Ortak Dil Referans Çerçevesi Seviyelerine ulaşmak için tıklayınız. (Türkçe) (İngilizce)

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CPE, CAE, TOEFL iBT, PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS-e-YDS-YÖKDİL puanları aşağıda verilmiştir.

KPDS/ÜDS/YDS/e-YDS/YÖKDİL

CPE

CAE

TOEFL iBT

PTE Akademik

60

 

C

72

55

65

 

 

78

67

70

 

B

84

71

75

 

 

90-95

75-77

80

C

A

96-101

78-80

85

 

 

102-107

81-83

90

B

 

108-113

84-86

95

 

 

114-119

87-89

100

A

 

120-

90-

Referans:

https://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2016/GENEL/EsdegerlikTablosu25022016.pdf

Yabancı Dil Sınavlarının Geçerlilik Süreleri: Eşdeğerliği kabul edilmiş yabancı dil sınavları için sonuç belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmedi ise, Eylül 2005 ve sonrasında alınan yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

Geçerli bir yabancı dil belgesi olmayanlar YDYO’ nun yapacağı yabancı dil sınavına girmek zorundadır.

YDYO’ nun yapacağı Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?

Detaylı bilgi için tıklayınız.


Sınavla ilgili örnek sorulara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, üniversitemiz aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaktadır.

Daha önce Erasmus yaptınız ve tekrar başvuruyorsunuz !!!

Her akademik seviyede bir yıl (12 ay)  öğrenim ve/veya staj hareketliliğinden yararlanabilirsiniz.
 
Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya tamamlanacak şekilde değerlendirilecektir.
 
Örnek I: LLP döneminde 5 ay öğrenim hareketliliği yapan bir Lisans öğrencisi 12-5=7 ay daha öğrenim ya da staj faaliyetini Lisans öğrenimi devam ettiği sürece ve mezuniyetinden itibaren 1 yıl süre içerisinde hibeli olarak yapabilecektir.
 
Aynı öğrenci mezun olup lisansüstü eğitime başlarsa faaliyetlerden yeni bir 12 ay hibeli yararlanma hakkı kazanacaktır.
 
Örnek II: LLP döneminde 10,5 ay öğrenim hareketliliği yapan bir Lisans öğrencisi bundan sonra yapacağı öğrenim ya da staj faaliyetinin yalnızca 12-10,5=1,5 ayını hibeli olarak yapabilecektir. Ancak Erasmus+ döneminde yapacağı faaliyetin öğrenim için asgari 3 ay staj için ise asgari 2 ay süreli olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu öğrenci Erasmus+ döneminde yapacağı 5 ay süreli faaliyetin yalnızca 1,5 ayı için hibe alabilecektir.

Başvurunuz
Öncelikle, Erasmus+ programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başta Erasmus Bröşürü olmak üzere sitemizde bulunan sayfaları ve de Erasmus Takvimini inceleyerek program hakkında genel bir fikir sahibi olmaları gerekmektedir.

Erasmus Takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde başvuru formunuzu çevrim içi (online) olarak
 http://erasmusbasvuru.ua.gov.tr üzerinden başvuru adımlarını takip ederek tamamlayabilirsiniz.