Erasmus Ofisi | Ondokuz Mayıs Üniversitesi

Menü

Staj Hareketliliği

ÖĞRENCİ STAJ HAREKETLİLİĞİ 

 • Yükseköğretim kurumunda kayıtlı öğrencinin yurtdışındaki bir işletmede veya organizasyonda mesleki eğitim alma ve/veya çalışma deneyimi kazanma sürecidir. Erasmus+ staj hareketliliği ile öğrenci, bir Avrupa ülkesinde, öğrencisi olduğu mesleki eğitim alanında uygulamalı iş deneyimi elde eder.
 • Staj faaliyeti belirli bir öğretim programı kapsamında yapılan akademik çalışmalara ilişkin araştırma ödevleri, analiz çalışmaları gibi çalışmalar yapmak üzere kullanılamaz. 
 • Öğrencilerin kendi bilimsel çalışmalarını tamamlamak veya desteklemek üzere yaptıkları çalışmalar, bilimsel araştırma ve projeler staj faaliyeti olarak kabul edilmez. Bu faaliyetlerin staj faaliyeti olabilmeleri için, akademik çalışmalar kapsamında değil, ilgili sektörde ekonomik karşılığı olan mesleki faaliyetler olarak gerçekleştirilmeleri gerekmektedir. Örneğin ürün geliştirme amaçlı olarak; bir araştırma geliştirme (ar-ge) şirketinde veya bir firmanın ar-ge biriminde yapılan ya da ekonomik faaliyet gösteren bir firmanın bir üniversite ya da araştırma merkezine yaptırttığı deneysel çalışmalarda ve araştırmalarda çalışmak staj faaliyeti kapsamında değerlendirilir.
 • Staj faaliyetinin öğrencinin diploma programı için zorunlu olması beklenmez. Ancak staj yapılacak ekonomik sektör, öğrencinin mevcut mesleki eğitim programı ile ilgili bir sektör olmalıdır.
 • Faaliyet süresi, her bir öğrenim kademesi için ayrı ayrı geçerli olmak üzere asgari 2 ay azami 12 aydır. (Önlisans: Asgari 2 hafta olmak üzere 12 aya kadar olabilir.
 • Faaliyet Sürelerine Uyulmadığında Ne Olur? Staj Hareketliliği minimum faaliyet süresi : 2 aydır, belirtilen asgari sürelere uyulmaması durumunda faaliyetiniz geçersiz sayılacak olup, öğrenciye yapılmış olan hibe ödemesinin tamamını iade etmek zorundadır. Faaliyet süreleri karşı kurumlardan alınan Katılım Belgesi ve Pasaportunuzun giriş çıkış tarihlerini gösteren damgalı sayfalar ile de desteklenerek faaliyet süreleriniz kesinleştirilir.
 • Öğrencinin faaliyetten yerarlanabileceği en erken tarih 01 Haziran 2016, faaliyeti tamamlayarak dönmüş olması gereken en geç tarih ise 31 Mayıs 2018 tarihlerini kapsamaktadır.
 • Staj asil liste öğrencilerinin tek form olan 'Learning Agreement for Traineeship' , Lisansüstü öğrencileri için Learning Agreement for Traineeship ve tıp fakültesi öğrencileri için Learning Agreement for Traineeship belgelerini karşı taraftan imzalı ve mühürlü olarak teslim etmeleri gereken son tarih 30 Eylül 2017 saat 17.00 dır. Bu tarihten sonra staj yedek liste öğrencilerinin hareketliliklerinde hibeden yararlanabilme durumları değerlendirilebilmektedir.
 • Ve Daha önce LLP-Erasmus Programı çerçevesinde edinilen tecrübeler eğitim dönemi başına 12 aya tamamlanacak şekilde değerlendirilecektir.
   
  Örnek I: LLP döneminde 5 ay öğrenim hareketliliği yapan bir Lisans öğrencisi 12-5=7 ay daha öğrenim ya da staj faaliyetini Lisans öğrenimi devam ettiği sürece ve mezuniyetinden itibaren 1 yıl süre içerisinde hibeli olarak yapabilecektir.
   
  Aynı öğrenci mezun olup lisansüstü eğitime başlarsa faaliyetlerden yeni bir 12 ay hibeli yararlanma hakkı kazanacaktır.
   
  Örnek II: LLP döneminde 10,5 ay öğrenim hareketliliği yapan bir Lisans öğrencisi bundan sonra yapacağı öğrenim ya da staj faaliyetinin yalnızca 12-10,5=1,5 ayını hibeli olarak yapabilecektir. Ancak Erasmus+ döneminde yapacağı faaliyetin öğrenim için asgari 3 ay staj için ise asgari 2 ay süreli olması gerekmektedir. Dolayısıyla bu öğrenci Erasmus+ döneminde yapacağı 5 ay süreli faaliyetin yalnızca 1,5 ayı için hibe alabilecektir. Son sınıflarındaki öğrenciler mezun olduktan sonraki 12 ay içerisinde staj faaliyeti gerçekleştirebilirler.( Başvurunun mutlaka öğrenci mezun olmadan önce – önlisans için ikinci , lisans için dördüncü sınıf öğrencisiyken yapılmış olması gerekir. )
 • Faaliyetten yararlanabileceğiniz en erken tarih (içerisinde bulunduğunuz akademik yılın) 1 Haziran 2016, faaliyetten en son yararlanıp dönmüş olmanız gereken tarih ise 30 Eylül 2017’ dır.

Ev sahibi Kuruluşlar Kimler Olmalıdır?

 1. İşletmeler (İşletme: Büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dahil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir.)
 2. Eğitim Merkezleri
 3. Araştırma Merkezleri
 4. Diğer Kuruluşlar

Erasmus+ Staj Faaliyetinin uygun olmadığı kuruluşlar:

 1. Avrupa Birliği kurumları ve AB ajansları
 2. AB programlarını yürüten ve bu kapsamda hibe alan kuruluşlar
 3. Misafir olunan ülkedeki ulusal diplomatik temsilciliklerimiz

Staj programından yararlanacak öğrenciler Fakültemizin kurumlararası anlaşması bulunan Üniversitelerde veya yukarıda belirtilen esaslara uyan kurumlarda hareketlilik faaliyetini gerçekleştirebilirler. Eğer faaliyetin Üniversite dışında bir kurumda gerçekleştirilmesi düşünülüyorsa, gidilecek kurumun bulunması ve ilgili yazışmaların yapılması öğrencinin sorumluluğundadır.

  Öğrenci Staj Hareketliliğine Kimler, Nasıl Başvurabilir?
Erasmus (Genişletilmiş) Üniversite Beyannamesine sahip Yüksek Öğrenim Kurumları
 

Öğrenci Staj Hareketliliğinden Kimler Yararlanabilir?

Üniversite Öğrencileri: Yararlanıcılar bütün yüksek öğretim kurumlarında öğrenim görenler arasından seçilebilir.( Yüksek Lisans ve Doktora Dahil)

Öğrenci yerleştirmede öğrenim amaçlı hareketlilikten farklı olarak, en az 2. sınıfta olma koşulu aranmaz. 1. sınıftaki öğrencilerin seçiminde ilk yarıyıl sonundaki akademik not ortalaması dikkate alınır.

Öğrencinin disiplin cezası alması veya alttan dersi olması gibi sebepler Erasmus programından faydalanmasına mani değildir.

Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:

Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir.

Staj Hareketliliği Hibe Miktarları Nedir?
 

Hayat pahalılığına göre ülke türleri Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler Aylık Öğrenci Staj Hibesi (€)
1. Grup Program Ülkeleri Avusturya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, İrlanda, İtalya, Lihtenştayn, Norveç, İsveç, İsviçre, Birleşik Krallık 600
2. Grup Program Ülkeleri Belçika, Hırvatistan, Çek Cumhuriyeti, Kıbrıs Rum Kesimi, Almanya, Yunanistan, İzlanda, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz, Slovenya, İspanya, Türkiye 500
3. Grup Program Ülkeleri Bulgaristan, Estonya, Macaristan, Letonya, Litvanya, Malta, Polonya, Romanya, Slovakya, Makedonya 400

 

 • Hibe ödemeleri Türkiye Ulusal Ajansı tarafından üniversitemize yapılan ödeme ile orantılı olarak yapılmaktadır.Öğrencilere hibeleri 2 taksitte ödenir. İlk taksitin ödemesi öğrenci gitmeden önce yapılır. İkinci taksitin ödemesi değişim dönemi sonunda, öğrencinin Öğrenci Final Raporu,Pasaport Giriş Çıkış Sayfası Fotokopisi, Transkript, ve Katılım Sertifikasını teslim etmesi sonrası, Katılım Sertifikasında belirtilen öğrenim başlangıç-bitiş tarihlerine göre toplam hibesi yeniden hesap edilerek yapılır.
 • Öğrenciler yalnızca Erasmus+ öğrenim dönemleri için yurtdışında bulundukları süre karşılığı hibe alabilirler, planlanan değişimden daha kısa kalınması halinde yalnızca kalınan süre karşılığı hibe verilecektir.  

                                                HİBELERLE İLGİLİ OLARAK

1) İlk planlamada alınan hibenin tüm öğrencilerine dağıtımından sonra sürelerini uzatmak isteyen öğrenciler için yeterli hibe kalmaması durumunda, üniversitesinin buna rıza göstermesi ve tüm Erasmus kurallarının uygulanması şartı ile öğrencinin hibesiz olarak kalmasına izin verilebilir.
2) Öğrencinin uzatacağı süre için tamamlanması gereken Öğrenim Anlaşması güncellenmeli ve öğrenimin uzatma bölümünün başlamasından sonra bir ay içinde imza süreci tamamlanmalıdır.
3) Yükseköğretim kurumları bu uygulamanın adil ve şeffaf olarak yürütülmesinden sorumludur.
4) Öğrencilere verilen aylık hibe miktarları, Avrupa Komisyonu ve Türkiye Cumhuriyeti katkısından müteşekkildir.
5) Yol parası için bir hibe verilmeyecektir.

STAJ HAREKETLİLİĞİ BAŞVURU VE KRİTERLER

Staj Hareketliliği Faaliyeti için Genel Kriterler:

 • OMÜ örgün eğitim öğrencisi olmak (2. öğretim dahil)  (önlisans, lisans veya lisansüstü)
 • OMÜ' de hazırlık sınıfı hariç ilk yarıyılı tamamlamış olmak,
 • Ağırlıklı not ortalaması 2,2/4,00 olmalı (önlisans, lisans öğrencileri)
 • Ağırlıklı not ortalaması 2,5/4,00 olmalı (lisansüstü öğrencileri)
 • Lisans son sınıf öğrencileri için öğrenim hareketliliği gerçekleştirebilecek yeterli ECTS yükü olmayanlar (Bir dönem için 30 ECTS)

Not: Transkript 4’ lük sistemde yer alan ortalamaların asgari not ortalaması şartını sağlayıp sağlamadığı Yükseköğretim Kurulu tarafından hazırlanan not dönüşüm çizelgesinde belirtilen karşılıklar kullanılarak tespit edilir.

Erasmus Başarı Puanı Hesaplanırken:

 • Başvuran öğrencilerin Erasmus Başarı Puanı hesaplanırken akademik ortalamalarının % 50’si ve yabancı dil puanının % 50’si alınır ve en yüksek puanlı öğrenciler seçilerek tercihlerine göre yerleştirilir.
 • Akademik başarı ve yabancı dil sonucu ortalamasına ilave olarak; aynı öğrenim kademesi içerisinde daha önce Hayat Boyu Öğrenme Programı veya Erasmus+ kapsamında öğrenim veya staj hareketliliğinden yararlanmış öğrencilerin akademik başarı ve yabancı dil puanı toplamı hesaplanırken , daha önce yararlanılan her bir faaliyet için (öğrenim-staj ayrımı yapılmaksızın) 10’ ar puan azaltma uygulanır. Yani,

Akademik Başarı Düzeyi : % 50
Dil Seyivesi : % 50 
Daha Önce Yararlanma : - 10
 
Erasmus+ Seçim Ve Değerlendirme Nasıl Yapılıyor?
Dil düzeyinin belirlenmesi için Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) bir yabancı dil sınavı yapar. Eğer geçerli bir dil sınav sonuç belgeniz yok ise bu sınava girmek zorundasınız. Başvurular değerlendirilirken ağırlıklı puanlama sistemine göre aşağıdaki değerlendirme ölçütleri uygulanır:

Staj hareketliliğinde
 
Transkript not ortalaması: % 50
Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Sınavı Sonucu veya dil belgesi: % 50
Dil Barajı: 65 / 100 
 
Ayrıca;

 • Öğrencinin gönderileceği ortak bir yükseköğretim kurumu (host institution) veya staj yeri mevcut olmadan, öğrenciler hareketlilik faaliyetine katılmak üzere seçilemez:Bundan dolayı, Erasmus Öğrenci Hareketliliği başvuru esnasında doldurulmuş ve karşı kurumdan onaylı alınan Learning Agreement for Traineeship belgesi ile başvurulması önemlidir.
 • Staj hareketliliği için: öğrenci seçilmeden önce staj yapılacak işletme biliniyor olmalı ve öğrenciyi kabul edeceğinden emin olunmalıdır. Staj faaliyetinin bir yükseköğretim kurumunda gerçekleştirilecek olması halinde, iki yükseköğretim kurumu arasında (gönderen ve kabul eden) kurumlar arası anlaşma yapılması zorunlu değildir. Ancak, tercih edilmesi durumunda, kurumlar arası anlaşma formatında yer alan staj faaliyeti bölümü doldurularak faaliyetler anlaşma kapsamına alınabilir ve ilgili bilgiler de yazılabilir. 

 

ERASMUS+ DİL SINAVI

Geçerliliği olan dil seviyelerin eşdeğerlik tablosu aşağıda verilmektedir:
 

A.B. KPDS/ÜDS/YDS TOEFL
IBT
TOEFL
CBT
TOEFL
PBT
IELTS
A1 30 36 108-109 418-419 /
A2 45 54 154-156 478-479 3.5
B1 60 72 198-199 531-532 5
B2 75 90 231-232 574-576 6.5
C1 95 114 279 648-649 8.5
C2 100 120 297-300 674-677 9


Eşdeğer kabul edilen diğer sınavlar için lütfen http://erasmus.omu.edu.tr/yde.pdf adresini ziyaret ediniz.

Dil belgelerinin geçerlilik süresi ise şu şekildedir:
 
Kpds: 5 Yıl
Diğer Sınavlar: 2 yıl
YDS: sınırsız (geçerlilik süresi yoktur)

Erasmus Staj İçin İse : 65 / 100

Yabancı Diller Yüksekokulu (YDYO) Tarafından Yapılan Yabancı Dil Sınavında neler soruluyor?

Sınav İçeriği:
 
Çoktan Seçmeli Bölüm: Bu bölümde öğrencilere YDS sınavı soru formatında
 
·         Sözcük Bilgisi,
·         Dilbilgisi Yapıları,
·         Cümle Tamamlama,
·         Türkçe-İngilizce Çeviri,
·         İngilizce-Türkçe Çeviri,
·         Verilen Duruma Uygun Düşen İfade,
·         Diyalog Tamamlama,
·         Eş-Yakın Anlamlı Cümle,
·         Paragraf sorularından oluşur. Bu bölüm sınavda % 50 oranında değerlendirilir.

 
Yazma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerin değişik konularda paragraf yazım kuralları dahilinde anlamlı ve fikir bütünlüğü olan metinler oluşturmaları beklenmektedir. Öğrencilerin paragrafları değerlendirilirken, metnin verilen konuyla ilişkisi, paragrafın yapısı, dilbilgisi, kelime kullanımı, noktalama ve yazım kuralları dikkate alınır ve ayrı ayrı puanlanır. Bu bölüm sınavda % 25 oranında değerlendirilir. 
 
Konuşma Bölümü: Bu bölümde öğrencilerden genel olarak kendilerini anlaşılır bir şekilde ifade etmeleri beklenir. Öğrencilere verilecek  bir grup soru içerisinden 2 tanesini  seçmeleri istenir ve biriyle ilgili konuşmaları beklenir. Ayrıca öğrencilerden gidecekleri ülkede günlük hayatta kullanma ihtiyacı duyacakları temel ifadeleri bilmeleri beklenir. Bu bölüm değerlendirilirken, öğrencilerin konuşmalarının akıcılığı, telaffuzları, doğru kelime kullanımları,  kurallı cümle kurmaları ve iletişimsel yeterlikleri göz önüne alınır. Bu bölüm sınavda % 25 oranında değerlendirilir.
Sınavla ilgili örnek sorulara tıklayarak ulaşabilirsiniz.
 
Yabancı dil düzeyini belirlemede kullanılacak yöntem, üniversitemiz aynı kontenjan için başvuruda bulunan bütün öğrencileri için aynı kriteri kullanmaktadır.
 
Başvurunuz 
Öncelikle, Erasmus+ programından yararlanmak isteyen öğrencilerimizin başta Erasmus Bröşürü olmak üzere sitemizde bulunan sayfaları ve de Erasmus Takvimini inceleyerek program hakkında genel bir fikir sahibi olmaları gerekmektedir.

Erasmus Takviminde belirtilen başvuru tarihlerinde Online Başvuru Sistemimiz aktif hale gelmektedir. Sistemdeki başvuru adımlarını takip eden öğrencilerimiz alacakları başvuru evraklarını Bölüm Erasmus Koordinatörlerine onaylattıktan sonra Uluslararası İlişkiler Ofisi’ne teslim ederek başvuru işlemlerini gerçekleştirilmiş olurlar.

OMÜ Erasmus Staj Koordinatörü​​​
Doç. Dr. Gürkan A. K. GÜRDİL
Ondokuz Mayıs Üniversitesi
Ziraat Fakültesi
Tarım Makinaları Bölümü
55200 Atakum Samsun
Tel: 0362-3121919/1255​
​e-posta: ggurdil@omu.edu.tr